rootPlanet Cisco kursevi
Greška
  • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

Mi smo tim koji je odgovoran za Vae obrazovanje.

Mi smo tim iskusnih profesionalaca sa dugogodinjim iskustvom u praksi, ali i u prenosenju znanja na budu?e kolege. Da li elite da Vam predaju profesori koji su projektovali mree telekoma, internet provajdera, banaka, velikih mrea u zemlji i inostranstvu. Moderne kompanije shvataju potrebu za brzim i pouzdanim prenosom informacija i samim tim iskazuju potrebu za visoko obu?enim profesionalcima, spremnim da stalno unapredjuju znanja. Na program obuke mrenih profesionalaca pokazao je izuzetne rezultate kako u samom procesu sticanja znanja, tako i pri polaganju ispita za dobijanje adekvatnih sertifikata.

ta nas to razlikuje od ostalih i zato nas smatraju liderima:

Najve?a Cisco laboratorija na Balkanu i CGC program - napredniji i dinami?niji program od standradnog programa za obuku Cisco profesionalaca:

  • Constant Program Change - Dinamika kojom se svet mrenih tehnologija menja zahteva i stalne promene u programu obuke. Promene su naj?e?e u detaljima, gde je zadovoljen standardni kurikulum zadat od strane proizvo?a?a opreme (Cisco), ali sa akcentom na novim, brim i pouzdanijim reenjima.
  • Group study - Tehnika u?enja koja je ve? odavno u svetu prihva?ena kao standard. Sastoji se od grupnog reavanja prakti?nih problema ?ime se postie da se jedan problem moe biti reen na vie na?ina, ali i efekat rada u grupi koji je od sutinskog zna?aja za rad u multidisciplinarnim sredinama.
  • Case study - Svi problemi na kojima ?ete raditi u okviru obuke zasnovani su na realnim kompleksnim situacijama i problemima koji mogu da se jave u svakodnevnom radu, ali i specifi?nostima za pojedine oblasti ( ISP, finansijske institucije, Telekom). Na CCNA kursu rade se vebe koje su osiromaeni CCIE ispitni zadaci, dok se na CCNP kursu rade kompletni CCIE zadaci...uvek ste korak ispred drugih.

Mnogi nai studenti danas su vrlo cenjeni mreni profesionalci u zemlji i u inostranstvu. Najboljima smo pomogli da prona?u posao, a ne retko nam se kompanije obra?aju trae?i nam da im preporu?imo adekvatne kadrove. Zbog svega ovoga, a pre svega zbog Vas samih, pozivamo Vas da nam se priklju?ite i zakora?ite u svet uspenih, svet sa kartom u jednom pravcu.

Duga tradicija i reputacijapreko 15 godina sa Vama.

Mapa sajta

Mapa rootPlanet sajta Snalaenje na kompleksnom sajtu moe prili?no biti olakano uz pomo? mape. Uskoro o?ekujte novi sajt. Shodno tome, postepeno ?e dolaziti do promene sardaja sajta. Pomozite nam Vaim savetima i komentarima, pozovite nas...

Dalje...

Reference

Cisco reference Dvoumite li se iz bilo kog razloga, reference ?e Vam pomo?i da se odlu?ite.

Dalje...