Spisak opreme koja je na raspolaganju jednoj grupi polaznika u toku i nakon kursa
(110 ili 180 ?asova u zavisnosti od kursa):

140 mrenih ure?aja

Cisco reference

Rad na opremi olakan Vam je kori?enjem slede?ih alata: