rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

CCSP Kurs v2018 | Priprema Vas za sledece ispite:

 • Cisco ispit 642-503SNRS
 • Cisco ispit 642-524SNAF
 • Cisco ispit 642-515SNAA
 • Cisco ispit 642-533IPS

CCSP sertifikat potvr?uje napredno znanje i sposobnosti zahtevane za osiguravanje Cisco mrea. Sa CCSP sertifikatom, mreni profesionalac demonstrira sposobnost zahtevanu za osiguravanje i upravaljanje mrenim infrastrukturama u cilju zatite produktivnosti i smanjenja trokova. Kandidati za CCSP sertifikat ?e najverovatnije biti aktivno uklju?eni u razvoj poslovnih reenja kao i dizajn i pruanje viestrukih nivoa bezbednosti za postoje?e mrene arhitekture. Kandidati za CCSP sertifikat mogu raditi u IT ili security odeljenjeima ili kao sistem integratori ili konsultanti.

CCSP kurikulum naglaava:

 • Bezbedan VPN menadment
 • Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM)
 • PIX firewall
 • Adaptive Security Appliance (ASA)
 • Intrusion Prevention Systems (IPS)
 • Cisco Security Agent (CSA)
 • Tehnike za kombinovanje ovih tehnologija u jedinstveno integrisano reenje za sigurnost mree

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCSP kurs traje 400 ?asova i to:
160?asova sa profesorom (30% prakti?an rad na opremi),
240 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi nakon kursa).

Kurs se sastoji iz 4 dela:

SNRS (Securing Networks with Cisco Routers and Switches)
U ovom, u skorije vreme update-ovanom kursu sa veoma intezivnim laboratorijskim delom, ste?i ?ete znannje i vetine neophodne za osiguravanje Cisco mrea. Dobi?ete detaljan trening u vezi s IOS zasnovanim VPN konfiguracijama, uklju?uju?i tradicionalne IPSec Site-to-Site VPN-ove, PKI/Digital sertifikate za autentifikaciju i Cisco Easy VPN Remote Access VPN. Tako?e su pokrivene nove VPN tehnologije kao to su Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) i Web VPN. Nae ekskluzivne laboratorijske vebe proiruju WebVPN iskustvo uklju?ivanjem SSL VPN Client-a i Cisco Secure Desktop.
Istraiva?ete tri komponente IOS Firewall Feature Set-a: IOS Stateful Firewall, Authentication Proxy i IOS Intrusion Prevention System, a istraiva?ete i klasi?an IOS Firewall kao i novi Zone-Based policy firewall. Istraiva?ete L2 security, i u naim ekskluzivnim laboratorijskim vebama bavi?ete se ispitivanjem L2 napada i u?iti na koji na?in da koristite IOS sigurnosna svojstva svi?a u cilju ublaavanja tih napada.
Otkri?ete Cisco-v Network Foundation Protection, uklju?uju?i Control Plane Policing i Control Plane Protection, Management Plane Protection, Data Plane Protection i slede?u generaciju ACL tehnologije, Flexible Packet Matching. Tako?e ?ete raditi sa Trust i Identity-jem koriste?i Cisco Secure Access Control Server (ACS) u cilju pruanja RADIUS servisa upotrebom 802.1x kontrole pristupa mrei uklju?uju?i dinami?ku dodelu VLAN-ova. Nae ekskluzivne laboratorijske vebe uklju?uju upotrebu ACS-a sa WebVPN-om i Authentication Proxy-ijem.

SNAF (Securing Networks with ASA Foundation)
U ovom Cisco kursu, ste?i ?ete znanje i sposobnosti koje su vam potrebne za konfigurisanje, odravanje i rad sa Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security.
Proirili smo SNAF dodavanjm dubine postoje?im prakti?nim laboratorijskim vebama. U topologiji dizajniranoj da simulira tipi?nu produkcionu mreu, nae napredne prakti?ne laboratorijske vebe vodi?e vas kroz vebe kao to je izvo?enje optih komandi za odravanje, konfigurisanje ACL-a i konfigurisanje VPN-a na ure?aju za sigurnost.
Nae laboratorijske vebe koriste PIX 515 i ASA 5510 ure?aje za bezbednost iako je sadraj ovog kursa i naih laboratorijskih vebi primenjiv irom ASA i PIX familije sigurnosnih ure?aja poto su komande generalno iste. Ovaj kurs je auriran u cilju pokrivanja svojstava i sintakse Cisco Security Appliance Software-a v8.0.

SNAA (Securing Networks with ASA Advanced)
U ovom Cisco kursu, ste?i ?ete znanje i sposobnosti koje su vam potrebne za konfigurisanje, odravanje i rad sa Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security na slede?em nivou. Preporu?eni trening za Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikat, SNAA nastavlja tamo gde je SNAF stao, pokrivaju?i napredne teme Adaptive Security-ja.
Mi smo dodali dubinu postoje?im prakti?nim laboratorijskim vebama za SNA koje su ve? razvijene od strane Cisco-a. Nae napredne prakti?ne laboratorijske vebe, sa naprednim i proirenim topologijama dizajnirane su da simuliraju tipi?nu produkcionu mreu, vode vas kroz vebe kao to je upravljanje digitalnim sertifikatima za IPSec i SSL VPN-ove, dubinsku inspekciju paketa i kori?enje 5505 u SOHO okruenju.
Nae laboratorijske vebe koriste PIX 515 i ASA 5510 ure?aje za bezbednost, iako je sadraj ovog kursa i naih laboratorijskih vebi primenjiv irom ASA i PIX familije sigurnosnih ure?aja poto su komande generalno iste. Ovaj kurs je auriran u cilju pokrivanja svojstava i sintakse Cisco Security Appliance Software-a v8.0.

IPS (Implementing Cisco Intrusion Prevention System)
Na ovom kursu ste?i ?ete znanje neopohodno za postavku nove verzije Cisco network-based Intrusion Prevention System-a (IPS). Nova svojstva koja su dodata verziji 6.0 uklju?uju podrku za virtualne senzore, pasivnu OS proveru otiska prsta i otkrivanje nepravilnosti. Kurs vas uvodi u Cisco IPS platformi, uklju?uju?i 4200 serije senzora, Catalyst 600 Series Intrusion Detection Detection Module 2 (IDSM2), naprednu inspekciju i Prevention Security Services Module (AIP-SSM). Komandna linija i IPS Device Manager GUI se koriste za konfiguraciju senzora.

ta ?ete nau?iti

SNRS

 • L2 Security - Metodi napada i tehnike za ublaavanje napada
 • Poverenje i Identitet Autentikacija, autorizacija i acconting preko TACACS + i RADIUS-a
 • 802.1x - kontrolza pristupa mrei zasnovana na identitetu uklju?uju?i dinami?ku dodelu pripadnosti VLAN-ovoma za krajnje korisnike
 • Network Foundation Protection Osuguravanje control plane-a IOS rutera, menadment plane-a, i data plane-a, kao i upotreba Flexible Packet Matching-a
 • VPN veze:
 • Pregled IPSec-a
 • Site-to-Site IPSec VPN upotrebom Pre-Shared Keys za autentikaciju
 • Site-to-Site IPSec VPN upotrebom Public Key infrastrukture i Digital Certificates za autentikaciju
 • Dynamic Multipoint VPN
 • Cisco IOS SSL VPN (WebVPN)
 • Easy VPN Server za Remote Access IPSec VPN
 • Zatitite vau mreu s Cisco IOS Classic Firewall-om i Cisco IOS Zone-Based Policy Firewall-om
 • Omogu?ite kontrolu pristupa zasnovanu na identitetu preko IOS rutera upotrebom Autentication Proxy-ija
 • Odbranite se od pretnji na vaoj mrei upotrebom IOS IPS-a

SNAF

 • Funkcije tri tipa firewall-a koji se danas koriste za osiguravanje dananjih ra?unarskih mrea
 • Tehnologiju i svojstva Cisco ure?aja za bezbednost na mrei
 • Na koji na?in Cisco Adaptive Security Appliances (ASA) i Cisco PIX Security Appliances tite mrene ure?aje od napada i za ta je svaki od njih odgovaraju?i izbor
 • Kako da podignete sigurnosni ure?aj, pripremite ga za konfiguraciju preko Cisco Adaptive Security Device Manager-a (ASDM) i kako da pokrenete i kre?ete se kroz ASDM
 • Izvodite sutinske konfiguracije na sigurnosnom ure?aju upotrebom ASDM-a i CLI-ija
 • Konfiguriete dinami?ki i stati?ki address translation upotrebom ASDM-a
 • Konfiguriete sivi?ing i ruting upotrebom ASDM-a
 • Koristite ASDM da konfiguriete ACL-e, filtrirate aktivne zlonamerne kodove i filtrirate URL-ove koji se poklapaju za zahtevima sigurnosne polise
 • Koristite paket tracer za izvo?enje troubleshooting-a
 • Koristite ASDM za konfigursanje grupa objekata koji se poklapaju za zahtevima sigurnosne polise
 • Koristite ASDM za konfigursanje AAA u cilju poklapanja za zahtevima sigurnosne polise
 • Konfiguriete modularnu polisu koja podrava sigurnosnu polisu koriste?i ASDM
 • Koristite ASDM za konfigursanje inspekcije protokola u cilju poklapanja sa zahtevima sigurnosne polise
 • Konfiguriete otkrivanje pretnji u cilju poklapanja sa zahtevima sigurnosne polise koriste?i ASDM i CLI
 • Kori?enje ASDM-a konfiguriete sigurnosne ure?aje radi podrke site-to-site VPN-u koji izlazi u susret zahtevima polise
 • Kori?enje ASDM-a, konfigurisanje sigurnosnih ure?aja za pruanje sigurnog povezivanja kori?enjem remote access VPNova
 • Konfigurisanje sigurnosnih ure?aja za pokretanje u reimu transparent firewall
 • Omogu?ite, konfiguriete i upravljate s vie konteksta u cilju izlaska u susret zahtevima sigurnosne polise
 • Izbor i konfigurisanje tipa failover-a koji na najbolji na?in odgovara topologiji mree
 • Pratite i upravljate instalirane sigurnosne ure?aje

SNAA

 • Upotrebu naprednih NAT svojstava kao to je policy-based NAT
 • Upotreba naprednog modularnog okvira za dubinsku inspekciju pakate aplikacionih protokola kao to su HTTP i FTP
 • Kako se upravlja multimedijalnim protokolima i kako se konfiguriu od strane okvira modularne polise sigurnogosnog ure?aja na L3, L4 i 7
 • Konfigurisanje sigurnosnog ure?aja za segmentaciju saobra?aja sa VLAN-ovima
 • Konfigurisanje mogu?nosti dinami?kog rutiranja na ure?aju
 • Konfigurisanje sigurnosnog ure?aja za rutiranje multicast saobra?aja
 • Upotrebu naprednih IPSec VPN tehnologija kao to je autentikacija peer-a uz pomo? digitalnih sertifikata
 • Neophodni koraci za konfigurisanje ASA-e kao CA Servera
 • Konfigurisanje IPSec VPN klijenta upotrebom digitalnih sertifikata
 • Konfigurisanje naprednih Easy VPN Server svojstava ASA-e
 • Neophodna konfiguracija za ASA-u 5505 da bi bio VPN hardverski klijent
 • Koraci za konfigurisanje QoS-a za VPN saobra?aj
 • SSL VPN svojstva i mogu?nosti sigurnosnog ure?aja
 • Omogu?avanje bezklijentskog SSL VPNa sa sigurnosnim ure?ajem
 • Omogu?vanje AnyConnect SSL VPN klijenta sa sigurnosnim ure?ajem
 • Omogu?avanje Cisco Secure Desktop-a sa sigurnosnim ure?ajem u cilju pove?anja sigurnosti SSL VPN konekcija
 • Omogu?avanje dinami?ke polise pristupa sa Cisco Secure Desktop-om
 • Karakteristike servis modula za ASA-u
 • Konfigurisanje, inspekcija i filtriranje saobra?aja sa Content Security i Control SSM-om
 • Konfigursanje AIP-SSM-a za identifikaciju i alarmiranje u slu?aju uobi?ajenih napada

IPS

 • Kako Cisco IPS titi mrene ure?aje od napada
 • Osnovna terminologija spre?avanja upada
 • Razli?ite tehnologije spre?avanja upada i tehnike izbegavanja
 • Cisco IPS Sensor platforme i njihova svojstva
 • Instalaciju i konfigurisanje osnovnih podeavanja na Cisco IPS 4200 Series senzoru
 • Kori?enje Cisco IPS Device Manager-a (IDM-a) za konfigurisanje ugra?enih potpisa u cilju izlaska u susred zahtevima date sigurnosne politike
 • Stvaranje i implementacija prilgo?enih potpisa za spre?avanje upada
 • Stvaranje alarm filtera za smanjivanje alarma i mogu?ih lanih uzbuna
 • Konfigurisanje IPS zatitnih reakcija kao to su TCP reset i deny attacker inline
 • Konfigurisanje Cisco IPS Senzora za izvo?enje blokiranja na IOS ruterima i Adaptive Security Appliances (ASA) ili PIX firewallu
 • Izvo?enje radnji odravanja kao to je auriranje potpisa
 • Konfigurisanje i pra?enje otkrivanja nepravilnosti, pasivno OS provravanje otiska prsta i virtuelne senzore
 • Inicirate i instalirate preostale proizvode iz Cisco IPS familije
 • Kori?enje CLI-ija i Cisco IDM-a za pribavljanje informacija
 • Konfigurisanje Cisco IPS senzora za doputanje SNMP NMS-a za pra?enje Cisco IPS senzora

Kome je kurs namenjen

 • Cisco partnerima koji implementiraju i odravaju ASA i PIX sigurnosne uredaje
 • Cisco channel partnerima koji prodaju, implementiraju i odravaju ASA i PIX sigurnosne uredaje
 • Cisco sistem inenjerima za podruku prodaji ASA i PIX sigurnosnih ure?aja
 • Mrenim profesionalcima koji ele da osiguraju bezbednost svojih mree ili pojedincima koji ele da dobiju Cisco CCSP sertifikat

* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po zavretku obuke.