rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

Kurs CCNP Enterprise v1.0 2020 | Priprema Vas za sledece ispite:

 • Cisco ispit 350-401 ENCOR- Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies
 • Cisco ispit 300-410 ENARSI - Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services

CCNP Enterprise sertifikacija potv?uje sposonost mrenog profesionalca da instalira, konfigurie i otklanja probleme na konvergiranim LAN i WAN okruenjima koje sade od 100 do 500 nod-ova. Mreni profesionalci koji dostignu CCNP Enterprise nivo, pokazali su znanje i ume?e potrebno za menadment router-ima i switch-evima koji formirajucore mree, kao i edge aplikacije koje integriu voice, wireless i security na mrei. Na CCNP Enterprise kursu se rade kompletni prakti?ni CCIE Enterprise zadaci...uvek ste korak ispred drugih.

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCNP Enterprise v1.0 kurs traje 200 ?asova i to:

 • 80?asova sa profesorom (min 1/3 prakti?an rad na opremi),
 • 120 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi - nakon kursa).
CCNP Enterprise v1.0 kurs moete pratiti sa PC/Mac ra?unara ili mobilnog telefona u OnLine interaktivnoj formi, zajedno sa studentima koji kurs sluaju u u?ionici:
 • imate udaljen pristup opremi,
 • svaki od ure?ajamoetepojedina?no uklju?ivati/isklju?ivati
 • kod nas i jo 10ak kola u svetu moete otvoriti u isto vreme N prozora za N ure?aja na kojima radite (pri radu na jednom ure?aju, moete videti u realnom vremenu ta se deava na ostalih N ure?aja),
 • imate udaljen pristup interaktivoj tabli (vidite sveto predava?prikazuje i crta na tabli, a onoto Vi crtate na vaem mobilnom telefonu ili ra?unaru setog trenutkapojavljujena na tabli u u?ionici)
 • sve se radi preko SSL VPN-a (nema instalacija aplikacija, moete pristupati i iz firme, a da ne morate traiti posebnu dozvolu Vaeg administratora).

Kurs se sastoji iz 2 dela:

ENCOR v1.0 (Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies)
Ovaj kurs vam daje znanja i vetine potrebne za konfigurisanje, reavanje problema i upravljanjeEnterprisemreama. Nau?ite kako implementirati sigurnosne principe unutar poslovne mree i kako pokriti mreni dizajn koristec?i reenja poput SD-Access i SD-WAN. Automatizacija i programabilnost Enterprise mrea tako?e je uklju?ena u ovaj kurs.


ENARSI v1.0 (Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services)
Ovde ?ete nau?iti da instalirate, konfiguriete, radite i otklonite probleme u Enterprise mrei. Ovaj kurs pokriva napredne tehnologije rutiranja i infrastrukture, nadovezuju?i se na teme obuhvac?ene ENCOR kursom.

Nau?i?ete da:
ENCOR v1.0

 • Ilustrujete hijerarhijski model dizajna mree i arhitekturu koristec?i access, distribution, i core layer-e
 • Upore?ujete razli?ite hardverske i softverskeswitching mehanizme i rad, definiuc?i Ternary Content Addressable Memory (TCAM) i Content Addressable Memory (CAM), zajedno sa switching, fast switching i Cisco Express Forwarding koceptima.
 • Reavate Layer 2 probleme pomoc?u VLAN-ova i trunk-ova
 • Implementirate redundantne switched mree pomoc?u Spanning TreeProtocol-a
 • Reavate probleme link agregacije pomoc?u Etherchannel-a
 • Opiete karakteristike, metrike i koncepte za odabir putanje EIGRP protokola
 • Implementirate i optimizujete OSPFv2 i OSPFv3, uklju?ujuc?i pridruene lokacije, vrste paketa i podru?ja, sumarizaciju i filtriranje ruta za IPv4 i IPv6
 • Implementirate EBGP interdomain rutiranje, odabira putanje i jednostrukog i dvostrukog umreavanja
 • Implementirate mrenu redundiranost pomoc?u HSRP i VRRP protokola
 • Implementirate internet vezu koristec?i stati?ki i dinami?ki NAT
 • Opiete tehnologiju virtualizacije servera, switch-eva i razli?itih mrenih ure?aja i komponenti
 • Implementirateoverlay tehnologije kao to su VRF, GRE, VPN i LISP
 • Opietekomponente i koncepte bei?nog umreavanja, uklju?ujuc?i karakteristike radio frekvencije i antene, i definiite specifi?ne bei?ne standarde
 • Opieterazli?ite dostupne modele bei?ne primene, uklju?ite autonomne AP primenei cloud-based dizajne u okviru centralizovane Cisco WLC arhitekture
 • Opietebei?ne roaming i lokacijske servise
 • Opietekako AP-ovi komuniciraju sa WLC-ovima kako bi dobili softver, konfiguracije i centralizovano upravljanje
 • Konfiguriete i verifikujete EAP, WebAuth i PSK autentikaciju bezicnog klijenta na WLC-u
 • Reavateprobleme bei?nih klijenata pomoc?u raznih dostupnih alata
 • Reavateprobleme Enterprise mrea pomoc?u servisa kao to su NTP, SNMP, Cisco IOS IP SLA-ovi, NetFlow i Cisco IOS Embedded Event Manager
 • Objasnite upotrebu dostupnih mrenih alata za analizu i reavanje problema, koji uklju?uju show i debug komande, kao i najbolje prakse u reavanju problema
 • Konfigurietesiguran administrativni pristup za Cisco IOS ure?aje koric?enjem CLIinterfejsa, RBAC, ACL i SSH i istraite koncepte oja?avanja ure?aja da biste zatitili ure?aje od manje sigurnih aplikacija, poput Telnet-a i HTTP-a
 • Implementirateskalabilnu administraciju koristec?i AAA i lokalnu bazu podataka, istovremeno istraujuc?i karakteristike i prednosti
 • Opietesigurnosnu arhitekturu Enterprisemree, uklju?ujuc?i svrhu i funkciju VPN-a, sigurnost sadraja, evidentiranje, endpointsigurnost, li?ne firewall-ove i druge sigurnosne karakteristike
 • Objasnite svrhu, funkciju, karakteristike i tok rada Cisco DNA Center Assurance-a za Intent-Based umreavanje, za vidljivost mree, proaktivni nadzor i iskustvo u koric?enju aplikacija
 • Opietekomponente i karakteristike Cisco SD-Access reenja, uklju?ujuc?i nod-ove, fabric control plane i data plane, istovremeno ilustrujuc?i svrhu i funkciju VKSLAN gateway-a
 • Definiete komponente i karakteristike Cisco SD-WAN reenja, uklju?ujuc?i orchestration plane, management plane, control plane i data plane
 • Opietekoncepte, svrhu i karakteristike multicast protokola, uklju?ujuc?i IGMP v2/v3, PIM) dense mode/sparse mode i rendezvous ta?ke
 • Opietekoncepte i karakteristike QoS-a i opiete potrebe u Enterprisemrei
 • Objasnite osnovne Python-ove komponente i uslove kood pisanja skripti i analiza
 • Opieteprotokole za programiranje mree kao to su NETCONF i RESTCONF
 • OpieteAPI-jeve u Cisco DNA centru i vManage-u

ENARSI v1.0

 • Konfigurieteklasi?ni EIGRP i named EIGRP za IPv4 i IPv6
 • Optimizirate klasi?ni EIGRP i named EIGRP za IPv4 i IPv6
 • Reavate problema klasi?nog EIGRP-a inamed EIGRP-a za IPv4 i IPv6
 • KonfigurieteOSPFv2 i OSPFv3 u IPv4 i IPv6 okruenjima
 • Optimizujete OSPFv2 i OSPFv3 ponaanje
 • Reavateprobleme OSPFv2 za IPv4 i OSPFv3 za IPv4 i IPv6
 • Implementirate redistribuciju ruta koristec?i mehanizme filtriranja
 • Reavateproblema redistribucije
 • Implementiratekontrolu putanje pomoc?u PBR-a i IP SLA
 • KonfigurieteMP-BGP u IPv4 i IPv6 okruenjima
 • Optimizirate MP-BGP u IPv4 i IPv6 okruenjima
 • Reavateprobleme MP-BGP za IPv4 i IPv6
 • Opietekarakteristike MPLS-a
 • Opieteglavne arhitektonske komponente MPLS VPN-a
 • Prepoznate funkcije rutiranja i proslje?ivanja paketa za MPLS VPN-ove
 • Objasnite kako se paketi prosle?uju u MPLS VPN okruenju
 • ImplementirateCisco IOS DMVPN-ove
 • Implementirate DHCP
 • Opieteraspoloive alate za osiguranje IPV6 prvog hop-a
 • Reavateprobleme sigurnosnih funkcija Cisco router-a
 • Reavateprobleme infrastrukturne sigurnosti i servisa

Kome je kurs namenjen

Mrenim profesionalcima, administratorima, specialistima i tehni?arima koji dizajniraju, konfiguriu, odravaju i reavaju probleme velikih mrea u kojima se nalaze Cisco router-i, Catalyst switch-evi i access serveri koji koriste Cisco Voice i/ili Wireless tehnologije. Naravno, ovaj kurs se veoma preporu?uje individualcima koji ele da dobiju CCNP Enterprise sertifikat.


* Gore navedena cena Cisco CCNP Enterprise kursa vai uz priloenu diplomu. Cena za Cisco CCNP Enterprise Boot Camp je 2800 bodova. Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po zavretku obuke.