rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

CCIP Kurs v2018 | Priprema Vas za sledece ispite:

 • Cisco ispit 642-901 BSCI
 • Cisco ispit 642-642QOS
 • Cisco ispit 642-661BGP
 • Cisco ispit 642-611 MPLS

Program obuke za CCIP sertifikat prua pojedincima koji rade u ISP organizacijama kompetentnost u reenjima za IP infrastrukturu. CCIP sertifikat ukazuje na profesionalce koji detaljno shvataju mrene tehnologije u servis provjader areni uklju?uju?i IP rutirarnje, IP QoS, BGP i MPLS.
Uz na CCIP kurs, razvi?ete napredne vetine koje ?e Vam pomo?i da optimizujete konfiguraciju i postavku mree zasnovne na Cisco ruterima. Nau?i?ete sutinske QoS tehnologije i aplikacije za mreu servis provajdera, tako?e ste?i ?ete znanje i sposobnot zahtevane za dizajn, implementaciju i troubleshoot QoS-a na mrei.
S naom sveobuhvatnom CCIP obukom, ste?i ?ete detaljno znanje BGP-a sa proirenim prakti?nim laboratorijiskim vebama putem kojih ?ete ste?i sposbnost da konfigurie i radite troubleshooting BGP mree u korprativnom i servis provajder okruenju, a tako?e ?ete nau?iti teoriju i imati priliku da to znanje i prakti?no implementirate, integirete i postavite MPLS infrastrukturu.

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCIP kurs traje 400 ?asova i to:
160?asova sa profesorom (30% prakti?an rad na opremi),
240 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi nakon kursa).

Kurs se sastoji iz 4 dela:

BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks)
U ovom delu kursa razvi?ete napredan set vetina koje ?e Vam pomo?i da optimizujete konfiguraciju i postavku internetwork-a zasnovanu na Cisco ruterima. Nau?i?ete sloene koncepte i komande neophodne za konfigurisanje Cisco rutera za skalabilnu operaciju na velikim i/ili rastu?im mreama.

QOS (Implementing Cisco Quality of Service
Ovaj kurs Vam daje znanje i sposobnosti neophodne za dizajniranje, implementaciju i troublesoot Quality of Service-a (QoS) na mrei. Ovaj kurs obra?uje sutinske QoS tehnologije i primenu na servis provajder i enterprise mreama. Uspena implementacija tehnika koje se u?e na ovom kursu ima?e dramati?an uticaj na performanske kriti?nih mrenih aplikacija.

BGP (Configuring BGP on Cisco Routers)
Na ovom Cisco kursu, ste?i ?ete detaljno znanje BGP-a, ruting protokola koji predstavlja jedan od temelja Interneta. Istraiva?ete teoriju vezanu za BGP, naprednu konfiguraciju BGP-a na Cisco IOS ruterima i dobiti detaljne informacije u vezi s troubleshooting-om. Nae proirene prakti?ne laboratorijske vebe omogu?i?e vam da steknete sposobnosti potrebne za konfigurisanje i troubleshooting BGP mrea u enterprise i ISP okruenjima. Nau?i?ete probleme dizajna BGP mree i upotrebu pravila za razne odlike BGP-a, tako?e ?ete nau?iti da efikasno dizajnirate i implementirate optimalne i BGP mree na kojim ne?e biti problema.

MPLS (Implementing Cisco MPLS)
Ovaj Cisco kurs je dizjaniran u cilju upoznavanja sa MPLS konceptima, instalacijom, migracijom, opersianjem, inspekcijom i troubleshooting-om. U po?etku, dobi?ete opti pregled MPLS-a i rada MPLS-a. Nakon toga, koncentrisa?ete se na postavku MPLS VPN-a. Osnove MPLS-a pokrivene ovim predavanjem prui?e vam teorijsko i prakti?no znanje za implementaciju, integraciju i postavku MPLS infrastrukture. MPLS VPN predavanje i laboratorijske vebe pokri?e modele, razli?itosti, implementaciju, troubleshooting i fleksibilonost MPLS VPN-ova.

ta ?ete nau?iti

BSCI

 • Zahtevi konvergirane mree za raznim mrenim i aplikacijama za umreavanje u okviru Cisco mrene arhitekture
 • Napredne tehnike za konfiguraciju IP adrese u cilju optimizacije Vae mree
 • Implementacija i verifikacija EIGRP operacija
 • Izgradnja skalabilne multi-area mree uz pomo? OSPF-a
 • Konfigurisanje Integrated IS-IS-a u single area-i
 • Manipulacija rutiranja i protoka paketa
 • Implementacija i verifikacija BGP-a za enterprise ISP konektivnost.
 • Implementacija i verifikacija multicast forwarding-a upotrebom PIM-a i srodnih protokola
 • Rekonfiguracija mree radi adaptacije sa novim tehnologijama, uklju?uju?i IPv6
 • Kako IPv6 funkcionie u cilju zadovoljenja rastu?ih sloenih zahteva za hijerarhijskim adresiranjem
 • IPv6 ruting protokoli

QOS

 • Izgradnju IP QoS blokova
 • Konfigurisanje AutoQoS-a na WAN ruterima i na Catalyst access svi?evima i pra?enje rezultata
 • Konfigurisanje FIFO i WFQ queing-a na WAN ruterima i merenje i analiza mrene performanse
 • Konfigurisanje WRED-a na WAN ruterima radi kontrole saobra?aja koji dropovan tokom zaguenja
 • Konfigurisanje CBWFQ-a i LLQ-a na WAN ruterima u cilju pruanja garancija propusnog opsega i kanjenja
 • Konfigurisanje COS-to-queue mapiranje i WRR queing na Catalyst 2950 svi?u

BGP

 • Upotrebu kontrola za BGP polisu
 • Upotrebu BGP atributa u cilju uticanja na proces izbora ruta
 • Implemenaciju ispravnih BGP konfiguracija u cilju ponaanja vae mree kao ISP mree
 • Konfigurisanje BGP-a sa vie BGP konekcija ka ostalim autonomnim sistemima
 • Konfigurisanje provajderske mree da se ponaa kao tranzitni autonomni sistem

MPLS

 • Label i Tag Distribution Protokol
 • MPLS VPNove/VPN modele postavke
 • Multi-protocol BGP
 • MPLS VPN konfiguracije, integraciju i upravljanje

Kome je kurs namenjen
Mrenim profesionalcima, administratorima, specialistima i tehni?arima koji dizajniraju, konfiguriu, odravaju i reavaju probleme velikih mrea u kojima se nalaze Cisco ruteri, Catalyst svi?evi i access serveri. Mreni profesionalci zainteresovani za postavljanje vrhunskih QoS tehnika radi podrke za proloazak multimedijalnog saobra?aja ima?e koristi od ovog kursa.
Internet servis provajderima, mrenim profesionalcima koji je potrebno povezivanje sa ISP-jevima i ostalim pojedincima kojima je potrebno razumevanje kako da konfiguriu Cisco rutere za BGP protokol.
Tehni?kom osoblju odgovornom za dizajn, implementaciju i/ili troubleshooting MPLS mrea ili reenja zasnovnaim na MPLS tehnologiji. Studenti ?e imati koristi od prezentacije i detaljnih MPLS laboratorijskih vebi. Naravno, ovaj kurs se veoma preporu?uje individualcima koji ele da dobiju CCIP sertifikat.

* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po zavretku obuke.