rootPlanet Cisco kursevi
Greška
  • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

Ovaj sajt sadri materijal koji je kreiran, sastavljen, napisan i opunomo?en od strane rootPlanet-a i zati?en je autorskim pravima i zakonom o trgova?kim brendovima. Nijedan materijal koji je ovde sadran, ako to druga?ije nije odre?eno u tekstu, slikama, audio ili video fajlovima, i nijedan softver, ako to nije druga?ije ode?eno u bilo kojoj slici ili fajlu sadranom u programu ne sme da se kopira, reprodukuje, pretampava, postavlja na internet ili distribuira na bilo koji na?in, bilo to obradom, dekompilacijom ili preradom, osim u slu?aju ako se radi o jednoj kopiji koja se skine na li?ni kompjuter i to u ne-komercijalne svrhe. U slu?aju takvog kori?enja programa, nije dozvoljeno modificiranje ili ugroavanje bilo kakvog autorskog prava ili privatnih podataka.
Bilo kakvo objavljivanje materijala ili postavljanje na sajt bilo kojim putemili na bilo koji drugi na?in, uklju?uju?i podatke, pitanja, komentare, sugestije i tome sli?no ?e biti smatrano nepouzdanim i nekompetentnim. Bilo ta to postavite ili prenesete postaje nae vlasnitvo ili vlasnitvo ?lanova naeg preduze?a i moe biti iskori?eno u bilo koje svrhe, uklju?uju?i, ako to druga?ije nije naglaeno, reprodukciju, javno objavljivanje, emitovanje, tampanje, emitovanje preko radija i slanje.
Osim toga, doputeno nam je da koristimo bilo kakve ideje, koncepte, iskustva ili tehnike koje su sadrane u bilo kojoj vrsti komunikacije koju aljete na sajt u bilo koje svrhe uklju?uju?i, ako to druga?ije nije odre?eno, razvoj, proizvodnju i trine proizvode koji bi koristili takve informacije.
LogorootPlanet je na zatitni znak. Sva imena kompanija, zatitni znaci, komercijalne oznake i imena brendova koji se odnose na njih u ovom kontekstu su vlasnitvo svojih doti?nih vlasnika.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ove uslove ili ukoliko elite vie podataka u vezi nabavki licenci za materijal koji na?ete na www.rootPlanet.com, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mejla: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Pravo na privatnost
VANO: MOLIMO VAS DA PALJIVO PRO?ITATE OVU IZJAVU O PRAVU NA PRIVATNOST I USLOVIMA NJENOG KORI?ENJA.
Ovim web sajtom rukovodi i poseduje ga rootPlanet. Informacije, dokumenti, usluge i proizvodi dostupni na ovom sajtu su podloni terminima, uslovima i pravom na odricanje koji je usaglaen u dole navedenim (Uslovima upotrebe). Va pristanak naove uslove kori?enja sa?injavalegalan ugovor izme?u Vas i rootPlanet-a.
rootPlanet zadrava sva prava da izvri reviziju ovih Uslova Kori?enja osveavanjem i nadogradnjom ovog posta u svakom momentu. Trebali bi ste da pose?ujete s vremena na vreme ovu stranicu da pogledate trenutne Uslove Kori?enja.
Privatnost i Bezbednost: rootPlane je posve?en obezbe?ivanju online privatnosti i sigurnosti svim korisnicima svoga sajta i preduzima sve mere predostronosti da zatiti informacije naih korisnika. Osetljive informacije koje su sadrane prilikom registracije ili narudbine, kao to je to broj kreditne kartice, su tajno ubeleene tokom prosle?ivanja podatka i pohranjene u sigurnoj bazi podataka. I pored toga to su veliki napori uloeni da se osigura poverljivost informacija koje su prosle?ene ovom sajtu, internet e-mejl i web sajtovi su podloni raznim napadima, falsifikovanju i neautorizovanom pristupu. rootPlanet ne zastupa nikakva prava, ne daje nikakvu garanciju ili obe?anje u slu?aju napada od strane tre?e partije saVae strane ili drugih informacija. rootPlanet ne?e snositi bilo kakvu odgovornost u slu?aju da Vas sna?e teta prouzrokovana konekcijom ili za vreme konekcije u toku prenosa informacija sa ovoga sajta ili na ovaj sajt. Ukoliko se odlu?ite da razmenite informacije koriste?i ovaj sajt, ?inite to na sopstven rizik.
Informacije o Posetiocima: rootPlanet ne prodaje, ne distribuira i ne izlae li?ne podatke tre?oj partiji, osim u slu?aju kao to je opisano predhodno, kao to je to u slu?aju kada informacije treba da se pokau prilikom sudskih veta?enja ili drugih legalnih procesa; ili u slu?aju kada je potrebno da rootPlanet istrauje, spre?i ili ukae na krenje Uslova Kori?enja ili drugih zakona i restrikcija prilikom ?ega rootPlanet sa pravom ?vrsto veruje da je krenje zakona nastupilo ili da postoji mogu?nost da nastupi. rootPlanet zadrava sva prava da upotrebi i tre?u ugovornu partiju ili druge kompanije koje bi rootPlanet-u pruile odre?ene usluge poput npr. isporuku porudbina, procesiranje pla?anja putem kreditne kartice ili dizajniranje i odravanje web stranica. U ovim pojedinostima je mogu?e dati pristup li?nim podacima da bi se obavila doti?na funkcija, ali ne za bilo koju drugu svrhu. Osim u slu?aju koji je naveden gore, informacije kao to su ime, adresa i finansijske informacije se koriste samo u ra?unovodstvene svrhe i da se obave transakcije kroz ovaj sajt ili drugim re?ima da omogu?e sajtu pravilan rad. Kontakt informacije o korisniku mogu biti upotrebljenje od strane radnika rootPlanet-a u slu?aju da rootPlanet ima probleme oko procesiranja narudbi ili drugih transakcija.
Mi prikupljamo, ?uvamo i koristimo statisti?ke podatke korisnika samo onda kada ?vrsto verujemo da je to doputeno zakonom i koristi u cilju da Vam obezbedi proizvode i usluge. Informacije ostavljene od strane posetioca naeg sajta se ?uvaju u log fajlovima koji koriste IP adrese da bi se pratile stvari poput koje su stranice pose?ene i koje su akcije preduzete. Ove informacije se ?uvaju u statisti?kom formatu da bi se odredili prioriteti korisnika i nisu povezani sa podacima koji bi mogli otkriti identitet doti?ne osobe.
Sajt koristi sesije ili privremene kukije da memorie podatke prilikom Vae posete sajtu. Kuki iz sesije se memorie naVaem kompjuteru samo u trenutku Vae posete i brie se ?im zatvorite brauzer. Konsultujte pomo?ni meni Vaeg brauzera za detaljnije informacije.
Linkovani Sajtovi: mogu?e je da se pojave linkovi ka drugim web sajtovima u rootPlanet-u da bi Vam bilo prakti?nije rukovanje. rootPlanet ne snosi odgovornost za uredbe o pravu na privatnost tih sajtova. Pravilo na privatnost se striktno odnosi samo na ovaj sajt.
Autorsko Pravo: sve informacije na ovom sajtu su zati?ene autorskim pravima od strane rootPlanet i drugih saradnika. Nijedna informacija ne sme da se reprodukuje, ponovno tampa, ili da se iri u bilo kom obliku i na bilo koji na?in bez predhodnog pismenog odobrenja ovlatenog predstavnika rootPlanet-a. rootPlanet vam prua ograni?eno pravo izlaganja ili tampanja jedne kopije materijala kojem ste pristupili na ovom sajtu i to isklju?ivo za vae privatne , ne-komercijalne svrhe. Nemate prava da prodajete, modifikujete ili reprodukujete materijal ili da ga javno predstavljate i distribuirate ili koristite materijal, ili bilo koji deo tog materijala za bilo koje javne ili komercijalne svrhe.
Zatitni Znaci: odre?ene re?i, fraze, imena i logo simboli koji su koriteni na sajtu mogu biti zati?eni kao brendovano ime i simboli rootPlanet-a ili nekih drugih kompanija. Nije dozvoljeno da se bilo koji deo obuhva?en ovim sajtom licenzira, ili da mu se da pravo da se koristi njime kao svojim zatitnim znakom ili da koristi logo ili dizajn koji je izloen na ovom web sajtu bez predhodnog pismenog odobrenja od strane rootPlanet-a ili doti?nog vlasnika.
RESTRIKCIJE PRILIKOM UPOTREBE: INFORMACIJE NA OVOM SAJTU SU DATE PREVASHODNO ZA VAU LI?NU, NE-KOMERCIJALNU UPOTREBU, BEZ PRAVA NA PREPRODAJU, PONOVNO DISTRIBUIRANJE, MODIFIKOVANJE ILI PRIKUPLJANJE INFORMACIJA. rootPlanet ZADRAVA SVA PRAVA DA ONEMOGU?I UPOTREBU OVOG SAJTA U SLU?AJU KRENJA BILO KOJE OD GORE NAVEDENIH STAVKI.
OGRANI?ENA ODGOVORNOST: IAKO SE rootPlanet TRUDI DA ODRI SVE TA?NE I SVEE INFORMACIJE NA NAEM SAJTU, rootPlanet NE MOE I NE GARANTUJE TA?NOST ZA BILO KOJU OD INFORMACIJA SADRANIH NA SAJTU rootPlanet ZADRAVA PRAVO DA OSVEI INFORMACIJE SA OVOGA SAJTA KOLIKO JE TO POTREBNO. PRISTUP I UPOTREBA OVOG SAJTA JE NA VAU LI?NU ODGOVORNOST. NI U KOJEM SLU?AJU rootPlanet ILI NJEGOVI SLUBENICI, DIREKTORI, RADNICI ILI AGENTI NE?E BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK, TETU ILI TROAK KOJI JE NA?INJEN I ZA KOJI SE TVRDI DA JE PROIZAAO IZ KORI?ENJA OVOG SAJTA, UKLJU?UJU?I, BEZ OGRANI?ENJA, BILO KAKVU GREKU, OMAKU, PREPREKU ILI ZAKANJENJE U VEZI SA ISTIM. NI U KOJEM SLU?AJU UKLJU?UJU?I, AKO TO DRUGA?IJE NIJE NAVEDENO U UGOVORU, TETU (UKLJU?UJU?I NEPANJU), ILI BILO KOJU DRUGU ODGOVORNOST, rootPlanet NE?E BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLU?AJNU, SPECIJALNU ILI POSLEDI?NU TETU. ?AK I AKO JE rootPlanet KONSULTOVAN I AKO JE ZNAO UNAPRED ZA POSTOJANJE MOGU?NOSTI TAKVIH TETA DA SE DOGODE.KASNIJE.
OSIGURANJE PROTIV TETE: SLAETE SE DA OSLOBODITE ODGOVORNOSI OD TETE rootPlanet I NJEGOVE SLUBENIKE, DIREKTORE, RADNIKE I AGENTE OD SVIH OPTUBI, ZAHTEVA, ODGOVORNOSTI, TROKOVA I TA GOD DA BILO, UKLJU?UJU?I BEZ OGRANI?ENJA I ISPLATE I NAKNADE KOJE SU REZULTIRALE DIREKTNO ILI INDIREKTNO IZ VAEG KRENJA BILO KOJE OD PREDHODNO NAVEDENIH USLOVA UPOTREBE ILI BILO KOJIH DODATNIH USLOVA, ILI KOJE SU REZULTIRALE IZ VAEG KRENJA BILO KAKVOG ZAKONA ILI REGULACIJA NA TETU rootPlanet-a.
ODRICANJE OD PRAVA: OVAJ SAJT I MATERIJAL KOJI ON OBUHVATA I PROIZVODI I USLUGE KOJE SE PREKO NJEGA PRODAJU I NUDE SE PODRAZUMEVAJU KAO ONAKVI KAKVI SU DOSTUPNI ILI KAKVI TAKVI BEZ BILO KAKVOG PREDSTAVLJANJA, GARANCIJE ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE, BILO PISANE BILO IMPLEMENTIRANE, UKLJU?UJU?I BEZ OGRANI?ENJA I OPIS DOTI?NOG PROIZVODA, GARANCIJU I PODOBNOST ZA ODRE?ENU SVRHU I DA NIJE NEZAKONIT. rootPlanet NE GARANTUJE KVALITET, TA?NOST I KOMPLETNOST BILO KAKVIH PODATAKA NA OVOM SAJTU. SAJT MODA SADRI NETA?NOSTI I TAMPARSKE GREKE. rootPlanet NE OBEZBE?UJE I NE GARANTUJE DA PRISTUP OVOM SAJTU ILI BILO KOM SAJTU KOJI JE NA NJEGA LINKOVAN NE?E BITI OMETAN. DA JE SAJT DIZAJNIRAN BEZ GREAKA I DA ?E TE GREKE I MATERIJAL NA SAJTU BITI ISPRAVLJENI. NE GARANTUJE TAKO?E DA SU USLUGE, PROIZVODI I MATERIJAL NA OVOM SAJTU ZATI?ENI OD VIRUSA ILI DRUGIH TETNIH KOMPONENTI. VI SE SLAETE SA TIM DA KORISTITE SAJT NA SVOJU SOPSTVENU ODGOVORNOST.OVAJ SAJT I BIO KOJI NJEGOV DEO MOE DA BUDE NEPRISTUPA?AN U BILO KOM TRENUTKU.
Uopteno: rootPlanet zadrava pravo da po svojoj sopstvenoj elji menja, ograni?ava ili ukida sajt ili bilo koji materijal na njemu. Od strane rootPlanet-a ne?e biti nikakvog odricanja od klauzula ovih Uslova Upotrebe osim ako druga?ije ne odredi autorizovana osoba iz rootPlanet-a. Ovi uslovi i Vaa upotreba sajta ?e biti regulisani zakonom koji je na snazi u Srbiji bez obzira na suprotnosti u zakonu. Vi neopozivo pripadate jurisdikciji sudova lociranim u Srbiji. U slu?aju da se bilo koja gore pomenuta klauzula kotira kao nevae?a u jurisdikciji kompetentnog suda, bi?e izdvojena, a ostatak klauzula ?e ostati u punoj snazi bez ponitavanja.