rootPlanet Cisco kursevi
Greška
  • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
Pri?e uspenih
CCNA kurs sam poha?ao u rootPlanetu jos 2001 godine, u vreme kada je na ovim prostorima bilo kakva organizovana nastava za IT zanimanja bila prava nepoznanica. Za ljude u rootPLanetu to nije bio slu?aj. Upoznavanje sa mrenim tehnologijama, a naro?ito sa Ciscom, kroz rootPlanet-ov na?in obuke, mi je mnogo pomoglo kako u EUnet-u, na poslu koji sam obavljao u trenutku pohadjanja kursa, tako i na svim slede?im poslovima. Par godina kasnije sam u rootPlanet-u poha?ao i uspeno poloio ispite neophodne za sticanje CCNP sertifikata. Na kursu sam upoznao veliki broj sadanjih kolega koji svoj poslovni uspeh u ICT struci, kao i ja, mogu da izmedju ostalog zahvale u Cisco kursevima u rootPlanet-u. Ovu kolu bih preporu?io svima koji ele da upotpune svoje znanje i ostvare uspenu karijeru u ICT struci.
 
Autor: Predrag ?irkovi?
ICT Director, Comtrade IT Solutions and Services
Kompanija Joker Games je pre skoro deceniju prepoznala da se najozbiljniji biznisi oslanjaju na Cisco mrenim reenjima. Opredelivi se tu Cisco mrena reenja, sasvim logi?no odlu?ili smo da steknemo znanja iz oblasti administriranja Cisco mrenih ure?aja. Model rada rootPlaneta, reference i prilago?enost polaznicima bili su presudni da nae usavravanje prepustimo njima. Danas, dosta godina kasnije, jo smo vie uvereni da je Cisco platforma kojoj moemo poveriti svoj biznis, a da je rootPlanet centar za edukaciju kome ?emo dati svoje poverenje. Kompanija u kojoj radim je lider u regionu u svojoj delatnosti, sa stotinama poslovnica u svim okolnim zemljama, najve?i inovator na polju reenja za kla?enje. Uveren sam da su Cisco platforma i kvalitetna edukacija koju smo imali u rootPlanetu velikim delom zasluni za uspeh koji smo postigli do sada.
 
Autor: Boris ?orni
Glavni Sistem Administrator, Joker Games
Dizajn, inovativnost, funkcionalnost i jednostavnost, koje je Cisco sa svojim timom ukomponovao u prepoznatljiv brend, uticali su da se Cisco proizvodi izdvoje na tritu i da sa punim pravom nose epitet dostignu?a koja su pomerila granice u oblasti informacionih tehnologija i mrenih protokola.
S obzirom da je Delta Generali Osiguranje vode?a privatna osiguravaju?a ku?a koja tei savremenim tehnolokim dostignu?ima i kolovanom kadru, menadment koji kroji strategiju i razvijanje IT direkcije se odlu?io da se mrena topologija kompanije bazira na Cisco opremi.Tada je Cisco bio velika nepoznanica me?u zaposlenima i odobrena je edukacija jednog zaposlenog.
Imao sam to zadoviljstvo da ja budem izabran za polaznika kursa me?u zaposlenima.
U prvom trenutku, bio sam skeptik koliko ?u novih znanja ste?i na samom kursu jer su se predavanja odravala nakon radnog vremena. Tako?e, imao sam solidno predznanje kada su ra?unarske mree u pitanju i moja o?ekivanja nisu bila prevelika. A onda je po?elo
Oduevljen sam sa 3 stvari. Prvenstveno, velika pohvala predava?ima koji se podjednako trude kod polaznika sa velikim predznanjem kao i onima bez ikakvog. Druga stvar, koja mnogo zna?i zaposlenim kolegama je rootPlanet sajt. Sajt preko koga sam pristupao Cisco opremi u onome trenutku kada je meni najvie odgovaralo i mesto gde su vebe izvedene do perfektnosti. I poslednje, tempo i sam na?in predavanja. Verujem da je svako ko je doao sa namerom da znanje koje stekne tokom kursa prakti?no i primeni, nakon predavanja sa lako?om ?ini.
Preporuka kolegama koji se tek uputaju u celu pri?u. Upiite, nau?ite i poloite. Znanje koje se stekne se zaista primenjuje, a referenca sa poloenim ispitom je na zavidnom nivou. Po mom li?nom miljenju, sertifikat i znanje koje sam dobio u rootPlanet-u svrstao bih u zapadnja?ki termin "Must have".
 
Autor: Neboja Varo?i?
Rukovodilac slube za tehni?ku podrku, Delta Generali Osiguranje
CCNA kurs sam upisao pre nekoliko godina, jer sam eleo da napredujem u oblasti ICT struke. Kurs je bio skup, ali kada sam rootPlanet kolu uporedio sa ostalim kolama, shvatio sam da je to jedino mesto gde elim da se edukujem. Samo nekoliko meseci nakon kursa bio sam siguran da je investicija u edukaciju potpuno opravdana i vie nego ispla?ena..
Pored znanja koje sam stekao moram da napomenem da sam na kursu upoznao dosta ljudi iz IT sveta sa kojima se i danas druim i sara?ujem. Do prvog pravog posla u okviru IT-a, doao sam na BK Televiziji, preko studenta koga sam upoznao na CCNA kursu. U me?uvremenu sam promenio poslove u nekoliko Cisco partnerskih firmi i u jednoj banci. Sve vreme moja karijera kre?e se uzlaznom putanjom. Sada sam IT infrastructure engineer u Moskovskoj banci.
 
Autor: ?edomir Nikanovi?
Inenjer za infrastrukturu, Bank of Moscow
Sa stanovita ?oveka koji se IT tehnologijama bavi poslednjih 12 godina, jedini na?in da se uspeno i kvalitetno obavlja posao je da se svakodnevno prati razvoj IT tehnologija, kao i da se kroz profesionalne edukacije dopunjuje postoje?e znanje. rootPlanet je svojim sistemom edukacije omogu?io, da pored svakodnevnog posla, koji je veoma naporan i iscrpljuju?, pratimo sve ono sto razvoj tehnologije donosi. Iz mog ugla, informacije koje sam dobijao na Cisco kursevima u rootPlanetu su mi pomogle da mnogo kvalitetnije pratim razvoj firme u kojoj sam zaposlen, kao i da pratim razvoj tehnologije na kojoj je baziran biznis.
Kablovskim internetom se bavim od 2003 kada je standard EuroDOCSIS bio tek u povoju. Cisco je tim standardom ovladao veoma kvalitetno i u kratkom periodu, te je i njegova serija CMTS uredjaja u samom vrhu pouzdanosti i kvaliteta. Na CCNP kursu je veoma kvalitetno obra?en segment kablovskog interneta. Tako?e, iz mog ugla QoS koji je jedna od tema samog kursa je jedna od osnovnih tehnolokih prednosti kablovskog interneta u odnosu na postoje?a Telco reenja. Sa ove distance ?oveka koji se menaderskim poslom bavi vie godina, mogu da kazem, da mi je kurs pomogao da razumem i znam sa ?im se moji zaposleni susre?u u svakodnevnom radu i reavanju mrenih problema u pruanju usluge kablovskog interneta, a tako?e i da predvidim koji se sve problemi u radu sa strane korisnika usluga mogu pojaviti kao problem
 
Autor: Nenad ?juki?
Direktor logistike servisima, Radijus Vektor
CCNA kurs sam poha?ao u rootPlanetu davne 2001. godine. To mi je pomoglo da dopunim shvatanje i razumevanje bitnih elemenata IT industrije pogotovo infrastrukture koja se tih godina formirala u Srbiji i Telekomu gde sam tada radio kao rukovodilac u prodaji usluga i brizi o korisnicima. Sli?an posao sam kasnije radio i u Siemensu. Ostalo mi je u se?anju lako?a i jednostavnost sa jedne strane, a s druge preciznost i jezgrovitost u izlaganju predava?a kao i dobra atmosfera na ovom kursu. Na kraju - mogu da preporu?im ove kurseve svima koji nameravaju da se bave ozbiljnim poslovima u IT industriji u domenu umreavanja i telekomunikacija.
 
Autor: Branko ?uri?
Business Consultant

<< Početna Prethodna 1 Sledeća Zadnja >>

Strana 1 od 1


Student

CCNA kurs sam upisao pre nekoliko godina, jer sam eleo da napredujem u oblasti ICT struke. Kurs je bio skup, ali kada sam rootPlanet kolu uporedio sa ostalim kolama, shvatio sam da je to jedino mesto gde elim da se edukujem. Samo nekoliko meseci nakon kursa bio sam siguran da je investicija u...

?edomir Nikanovi?

Reference

Cisco reference Dvoumite li se iz bilo kog razloga, reference ?e Vam pomo?i da se odlu?ite.

Dalje...