rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 642-642 QOS
Povezani sertifikati: CCIP
Trajanje: 90 minuta (45-55 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

QOS ispit je jedan od kvalifikacionih ispita za Cisco Certified Internetwork Professional, Cisco Certified Voice Professional, Cisco IP Telephony Design Specialist, Cisco IP Telephony Express Specialist, Cisco IP Telephony Operations Specialist i Cisco IP Telephony Suppport Specialist sertifikate. QOS 642-642 ispit ?e testirati gradivo pokriveno kursom Implementing Cisco Quality of Service QOS v2.1 Ovaj ispit ?e potvrditi da uspean kandidat poseduje znanje i vetine neophodne za konfigursisanje i troubleshoot Cisco IOS rutera na kojim ara QoS protokoli u Service Provider i Enterprise okruenjima Ispit pokriva oblasti IP QOS-a, mehanizme klasifikacije i markinga, queuing mehanizme, traffic shaping i policing mehanizme, mehnizme za congestion avoidance, link efficiency mehanizme, modular QoS command line interfejs i QoS Najbolja reenja.

Teme ispita:

Slede?e informacije pruaju opte smernice sadraja koji ?e biti obuhva?en na ispitu. Me?utim, ostale srodne oblasti se tako?e mogu pojaviti na ispitu.

Osnove IP QoS-a

 • Za dati opis konvergirane mree, identifikacija problema koji mogu dovesti do loeg kvaliteta servisa i objanjenje kako ti problemi mogu biti reeni
 • Definicja izraza Quality of Service (QoS) i identifikacija i objanjejne klju?nih koraka za implemenaciju QoS-a u konvergiranoj mrei

Komponente IP QoS-a

 • Lista i objanjenje modela za pruanje Quality of Service-a na mrei
 • Objanjenje namene i funkcija DiffServ modela
 • Opis osnovnog formata i objaenjenje namene DSCP polja u IP header-u
 • Definicija i objanjenje razli?itog pre hop ponaanja kori?enogu DSCP-u
 • Objaenjenje interoperabilnosti izme?u DSCP zasnovanih i IP-precedence zasnovanih ure?aja na mrei
 • Za datu listu QoS akcija, ta?no spojite QoS radnje sa mehanizmima za implementaciju QoS-a i identifikujte gde u mrei su razli?iti QoS mehanizmi obi?no kori?eni

Modular QoS CLI i Auto-QoS

 • Za datu mreu koja zahteva QoS, objasnite na?in implementacije QoS polise upotrebom MQC-a
 • Objanjenje kako AutoQoS moe biti kori?en za implementaciju QoS polise

Classification i Marking

 • Objaenje kako link layer i network layer markiranje moe biti kori?eno za definisanje klase servisa i razli?itih aplikacija sa svakom od tih servis klasa
 • Za datu mreu i opis QoS problema, koristite MQC CLI komande za klasifikaciju paketa
 • Za datu mreu i opis QoS problema, koristite markiranje zasnovnano na klasi za dodeljivanje paketa odre?enim klasama servisa
 • Opis funkcija NBAR-a (network based application recognition)
 • Opis namene preklasifikacije u cilju podrke QoS-a za razne VPN (IPSec, GRE, L2TP) konfiguracije
 • Opis QoS trust boundaries i njihovog zna?aj u LAN zasnovanoj klasifikaciji i markiranju
 • Identifikacija razli?itih opcija klasifikacije i markiranja dostupnih na Cisco L2 i L3 svi?ing platformama

Metodi upravljanja zaguenjem

 • Lista i objanjenje razli?itih queuing algoritama
 • Objaenjenje komponenata hardverskih i softverskih queuing sistema na Cisco ruterima i na?ina na koji na njih uti?e podeavanje i zaguenje
 • Opis koristi i nedostataka upotrebom WFQ-a za implementaciju QoS
 • Objanjenje namene i svojstava Class-Based WFQ-a (CBWFQ)
 • Objanjenj namene i svojstava Low Latency Queuing-a (LLQ)
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i pra?enje LLQ-a na Cisco ruteru
 • Opis i objaenjen razli?itih queuing mogu?nosti dostupnih na Cisco Catalyst 2950 svi?u

Metode izbegavanje zaguenja

 • Opis nedostataka tail drop-a kao mehanizma kontrole zaguenja
 • Opis elemenata RED profila saobra?aja
 • Opis Weighted Random Early Detection-a i na?ina na koji se on moe korisiti za prevenciju zaguenja
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i pra?enje DSCP-a zasnovanog na CB-WRED-u
 • Objanjenje interakcije ECN-a i WRED-a u Cisco IOS-u

Traffic Policing and Shaping

 • Opis namene traffic conditioning-a upotrebom traffic policing-a i traffic shaping-a kao i pravljenje razlika me?u svojstvima svakog od njih
 • Objaenjen kako mreni ure?aji mere stopu saobra?aja upotrebom single rate ili dual rate, single ili dual token bucket matemati?kih modela
 • Identifikacija Cisoc IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i pra?enje single rate i dual rate CB-Policing-a
 • Identifikacija Cisoc IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i pra?enje procenta zasnovanog na CB-policing-u
 • Objanjejne kako dve stope ograni?avanju, average rate i peak rate mogu biti kori?ene da ograni?e stopu saobra?aja
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i pra?enje CB-Shaping-a
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfiguraciju i pra?enje Frame Relay adaptivnog CB-Shaping-a na Frame Relay interfejsima

Mehanizmi efikasnosti linka

 • Objaenjenje raznih mehanizama za efikasnost linka i njihovih funkcija
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i pra?enje CB kompresije header-a
 • Za datu listu brzina linka i specifi?nih zahteva kanjenja, odredite odgovarauju?u veli?inu fragmenata za kori?enje za svaku brzinu linka i identifikacija tipi?nih zahteva kanjenja za VoIP pakete
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i pra?enje Multilink PPP-a sa interleaving-om
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i pra?enje FRF.12

QoS Najbolja reenja

 • Objaenjenje QoS zahteva za rali?ite tipove aplikacija
 • Lista uobi?ajenih enterprise klasa saobra?aja a zatim identifikacija kanjenja, jitter-a, gubitka paketa i zahteva propusnog opsega za svaku od klasa
 • Objanjenje implementacija najboljih reenja QoS-a i konfiguracija u okviru kampus LAN-a
 • Objaenjenje implementacija najboljih QoS reenja i konfiguracija na WAN customer edge (CE) i provider edge (PE) ruterima