rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 642-446 CIPT1
Povezani sertifikati: CCVP
Trajanje: 75minuta (60-70 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

642-446 CIPT1 Implementing Cisco Unified Communications IP Telephony Part 1 je ispit u vezi s CCVP sertifikatom. Ovaj ispit testira znanje kandidata u postavljanju Cisco Unified Communications Manager-a u cilju podrke za pojedina?nu lokaciju i model centralizovane obrade poziva. Kandidati mogu pripremiti ovaj ispit poha?anjem CIPT1 Implementing Cisco Unified Communications Manager Part1 kursa.

Teme ispita:

Slede?e informacije pruaju opte smernice sadraja koji ?e biti obuhva?en na ispitu. Me?utim, ostale srodne oblasti se tako?e mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadraja ispita, smernice navedene dole mogu biti promenjene bez prethodnog obavetenja bilo kada.

Izvo?enje instalacije i po?etno podeavanje Cisco Unified Communication Manager cluster-a

 • Opis administrativnog pristupa Cisco Unified Communications Manager-u
 • Opis Cisco Unified Communications Manager cluster arhitekture
 • Opis Cisco Unified Communications Manager dizajna redundantnosti
 • Opis zahteva da Cisco Unified Communications Manager koristi DHCP, TFTP, DNS i NTP
 • Opis servisa neophodnih za podrku Cisco Unified Communications Manager postavke i aktiviranje odgovaraju?ih servisa
 • Izvo?enje instalacije i upgrade-a na Cisco Unified Communications Manager-u

Opis i konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager-a za podrku on-cluste pozivanja

 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager grupe
 • Konfigurisanje korisnika, korisni?kih gurpa i uloga
 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager-a za podruku Cisco SCCP i SIP telefonima
 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager-a za podrku SIP telefonima tre?e strane
 • Opis na?ina na koji se oja?ava IP telefon
 • Konfigurisanje LDAP integracije
 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager profila i pool-ova ure?aja
 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager ablona
 • Konfigurisanje Cisco svi?a za podrku IP telefonima
 • Upotreba Cisco Unified Communications Manager BAT-a za upravljanje telefonima i korisnicima
 • Opis funkcija TAPS-a

Opis i konfigurisanje plana ruta Cisco Unified Communications Manager-a za podrku off-net pozivanja

 • Opis Cisco Unified Communications Manager analize cifara
 • Implementacija MGCP gateway-a
 • Konfiguracija matrica i filtera ruta
 • Konfigurisanje lista i grupa ruta
 • Implementacija toll-fraud prevencije
 • Konfiguracija manipulacije brojevima
 • Opis funkcija i upotreba CSS-a i particija
 • Implementacija calling privilegija
 • Implementacija pokrivenosti poziva

Opis i konfiguracija Cisco Unified Communications Manager media resursa

 • Opis media resursa
 • Konfigurisanje MeetMe konferencije, hardverski i softverrski resursi za konferenciju
 • Konfigurisanje MOH-a
 • Konfigurisanje MRGova and MRGLova

Konfigursanje Cisco Unified Communications Managera za podrku svojstvima i aplikacijama

 • Konfigurisanje servisa IP telefona
 • Omogu?avanje pristupa korisnicima web strani
 • Integracija Cisco Unified Communications Manager-a sa Unity i UnityConnection
 • Konfigurisanje Call Park, Privacy, Bafte, Call Pickup i Interfona
 • Implementacija prisustva