rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 640-802 CCNA
Povezani sertifikati: CCNA
Trajanje: 90 minuta (50-60 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

640-802 Cisco Certified Network Associate (CCNA) je kompozitni ispit koji je povezan sa Cisco Certified Network Associate sertifikatom. Ovaj ispit testira znanje i vetinu kandidata potrebne za instalaciju, rad i troubleshoot malih do srednjih enterprise branch mrea. Teme koje uklju?uju povezivanje na WAN, implementaciju bezbednosti mree, tipove mrea, mrene medijume, osnove rutinga i svi?inka, TCP/IP i OSI modele, IP adresiranje, WAN tehnologije, rad i konfigurisanje IOS ure?aja, proirivanje svi?evanih mrea preko VLAN-ova, odre?ivanje IP ruta, upravljanje IP saobra?ajem uz pomo? access lista, uspostavljanje point-to-point konekcije, uspostavljanje Frame Relay konekcije.

Teme ispita:

Slede?e teme predstavljaju opte smernice za sadraj koji ?e se verovatno pojaviti na Cisco Certified Network Associate ispit. Medutim, i druge srodne teme se takode mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadraja ispita i u cilju da bi stvari bile jasnije, smernice ispod mogu biti promenjene bez bilo kakvog prethodnog obavetenja.

Opis na?ina na koji mree rade

 • Opis razloga i funkcija raznih mrenih ure?aja
 • Izbor komponenti zahtevanih u od strane specifikacije mree
 • Upotreba OSI i TCP/IP modela i povezanih protokola radi objanjenja na?ina na koji podaci prolaze kroz mreu
 • Opis uobi?ajenih mrenih aplikacija uklju?uj?i web aplikacije
 • Opis razloga i osnovne radnje protokola OSI i TCP modela
 • Opis uticaja aplikacija (Voice Over IP i Video Over IP) na mrei
 • Interpretacija mrenih dijagrama
 • Odre?ivanje putanje izme?u dva hosta na mrei
 • Opis komponenti zahtevanih za mreu i Internet komunikaciju
 • Identifikacija i korekcija uobi?ajenih mrenih problema na slojevima 1, 2, 3 i 7 upotrebom pristupa slojevitog modela
 • Pravljenje razlike izme?u LAN/WAN operacija i svojstava

Konfigurisanje, verifikacija i troubleshoot svi?a sa VLAN-ovima i komunikacije izme?u svi?eva

 • Izbor odgovaraju?eg medijuma, kablova, portova i konektora radi povezivanja svi?eva sa ostalim mrenim ure?ajima i hostovima
 • Objaenjenj tehnologije i metoda za kontrolu pristupa medijumu za Ethernet mree
 • Objanjenje segmentacije mree i osnovnih koncepata upravljanja mreom
 • Objanjenje osnovnih svi?ing koncepata i rada Cisco svi?eva
 • Izvo?enje i verifikacija po?etnih zadaka konfiguracije svi?a uklju?uju?i upravljanje daljinskim pristupom
 • Verifikovanje mrenog statusa i rada svi?a upotrebom osnovnih pomagala (uklju?uju?i: ping, traceroute, telnet, SSH, arp, ipconfig), SHOW & DEBUG komande
 • Identifikacije, prepisivanje i reenje uobi?ajenih problema medijuma na svi?evanoj mrei, probleme konfiguracije, automatsko pregovaranje i hardverskih kvarova
 • Opis proirenih svi?ing tehnologija (uklju?uju?i: VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q)
 • Opis na?ina na koji VLAN-ovi stvaraju logi?ki razdvojene mree i potrebu za rutirenjem izme?u njih
 • Konfigurisanje, verifikacije i troubleshoot VLAN-ova
 • Konfigursianje, verifikacija i troubleshooting trunking-a na Cisco svi?evima
 • Konfigurisanje, verifikacije i troubleshoot interVLAN rutiranja
 • Konfigurisanje, verifikacije i troubleshoot VTP-a
 • Konfigurisanje, verifikacije i troubleshoot rada RSTP-a
 • Interpretacija prikaza raznih show i debug komandi u cilju verifikacije operativnog statusa svi?evane Cisco mree
 • Implementacija osnovne svi? sigurnosti (uklju?uju?i: port security, trunk access, upravljanje vlanovima koji nisu vlan 1, itd.)

Implementacija IP adresne eme i IP servisa za ispunjenje zahteva mree na srednjoj enterprise branch office mrei

 • Opis rada i koristi od upotrebe privatnih i javnih IP adresa
 • Objanjenje rada i koristi od upotrebe DHCP-a i DNS-a
 • Konfigurisanje, verifikacija i troubleshoot rada DHCP i DNS-a na ruteru. (uklju?uju?i: CLI/SDM)
 • Implementacija stati?kih i dinami?kih adresnih servisa za hostove u LAN okruenje
 • Prora?un i primena adresne eme uklju?uj?i VLSM IP dizajn adresiranja
 • Odre?ivanje odgovaraju?e classless adresne eme upotrebom VLSM-a i sumarizaciojom u cilju zadovoljenja zahteva adresiranja u LAN/WAN okruenju
 • Opis tehnolokih zahteva za upotrebu IPv6 zajedno sa IPv4 (uklju?uj?i: protokole, dual stack, tunneling itd.)
 • Opis IPv6 adresa
 • Identifikacija i korekcija uobi?ajenih problema vezanih za IP adresiranje i konfiguraciju hostova

Konfigurisanje, verifikacija i troubleshoot osnovnih operacija i rutiranja na Cisco ure?ajima

 • Opis osnovnih koncepata rutiranja (uklju?uj?i: forvardovanje paketa i proces pretrage koju vri ruter)
 • Opis operacije Cisco rutera (uklj?uju?i: bootup proces rutera, POST, komponente rutera)
 • Izbor odgovarajuceg medijuma, kablova, portova i konektora radi povezivanja rutera sa ostalim mrenim ure?ajima i hostovima
 • Konfigurisanje, verifikacija i troubleshoot RIP-av2
 • Pristup i utilizacija rutera za podeavanje osnovnih parametara (uklju?uju?i: CLI/SDM)
 • Povezivanje, konfigurisanje i verifikacija operativnog statusa interfejsa ure?aja
 • Verifikovanje konfiguracije ure?aja i mrene konektivnosti upotrebom ping-a, traceroute-a, telnet, SSH i ostalih pomagala
 • Izvo?enje i verifikacija zadataka konfiguracije rutera za stati?ke ili default rute date odre?enihm zahtevima rutiranja
 • Upravljanje IOS konfiguracionim fajlovima (uklju?uju?i: save, edit, upgrade, restore)
 • Upravljanje Cisco IOS-om
 • Upore?ivanje metoda rutiranja i ruting protokola
 • Konfigurisanje, verifikacija i troubleshoot OSPF-a
 • Konfigurisanje, verifikacija i troubleshoot EIGRP-a
 • Verifikovanje mrene konektivnosti (uklju?uji?i: using ping, traceroute,i telnet ili SSH)
 • Troubleshoot problema rutiranja
 • Verifkovanje rada hardvera i softvera upotrebom Show & Debug komandi
 • Implementacija osnovne bezbednosti na ruteru

Objanjenje i izbor odgovaraju?ih administrativnih zadataka zahtevanih za WLAN

 • Opis standarda koji su u vezi s wireless medijumom (uklju?uju?i: IEEE WI-FI Alliance, ITU/FCC)
 • Identifikacija i opis razloga za postojanje odre?enih komponenti u maloj wireless mrei. (ukljucujuci: SSID, BSS, ESS)
 • Identifikacija osnovnih parametara za konfigurisanje na wireless mrei u cilju osiguravanja da se ure?aji povezuju sa ta?nim access point-om
 • Identifikacija uobi?ajenih problema kod implementacije wireless mrea. (uklju?uju?i: Interfejs, pogrena konfiguracija)

Identifikiacija sigurnosnih pretnji za mreu i opis optih metoda za ublaavanje tih pretnji

 • Opis modernih mrenih pretnji u porastu i objanjenje u vezi s implementacjom sveobuhvatne sigurnosne politike za ublaavanje pretnji
 • Objanjenje optih metoda za ublaavanja uobi?ajenih sigurnosnih pretnji za mrene ure?aje, hostove i aplikacije
 • Opis funkcija uobi?ajenih sigurnosnih ure?aja i aplikacija
 • Opiite preporu?ene sigurnosne radnje uklju?uju?i po?etne korake za obezbe?ivanje mrenih ure?aja

Implementacija, verifikacija i troubleshoot NAT-a i ACL-a na Enterprise branch office mrei srednje veli?ine

 • Opis razloga zbog koga postoje i tipovi ACL-i
 • Konfigurisanje i primena ACL-i zasnovano na zahtevima filtriranja mree. (uklju?uju?i: CLI/SDM)
 • Konfigurisanje i primena ACL-i za ograni?enje telnet i SSH pristupa ruteru upotrebom (uklju?uju?i: SDM/CLI)
 • Verifikovanje i pra?enje ACL-i u mrenom okruenju
 • Troubleshoot problema ACL-i
 • Objanjenje osnovnih operacija NAT-a
 • Konfigurisanje NAT-a za date mrene zahteve upotrebom (uklju?uju?i: CLI/SDM)
 • Troubleshoot problema NAT-a

Implementacija i verifikacija WAN linkova

 • Opis razli?itih metoda za povezivanje na WAN
 • Konfigurisanje i verifikacija osnovnih WAN serijskih konekcija
 • Konfigurisanje i verifikacija Frame Relay-a na Cisco ruterima
 • Troubleshoot problema WAN implementacije
 • Opis VPN tehnologije (uklju?uju?i: vanost, koristi, uloge, uticaj, komponente)
 • Konfigurisanje i verifikacija PPP konekcije izme?u Cisco rutera